query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['ten_'.$lang]; } function get_product_name2($pid){ global $d, $row; $sql = "select ten_vi from #_product where id='".$pid."'"; $d->query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['ten_vi']; } function get_hinh($pid){ global $d, $row; $sql = "select thumb from table_product where id=$pid"; $d->query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['thumb']; } function get_price($pid){ global $d, $row; $sql = "select gia from table_product where id='".$pid."'"; $d->query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['gia']; } function get_thumb($pid){ global $d, $row; $sql = "select thumb from table_product where id='".$pid."' "; $d->query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['thumb']; } function remove_product($pid,$thongtin){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid'] && $thongtin==$_SESSION['cart'][$i]['thongtin']){ unset($_SESSION['cart'][$i]); break; } } $_SESSION['cart']=array_values($_SESSION['cart']); } function remove_pro_thanh($pid){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid']){ unset($_SESSION['cart'][$i]); break; } } $_SESSION['cart']=array_values($_SESSION['cart']); redirect('thanh-toan.html'); } function get_order_total(){ $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $price=get_price($pid); $sum+=$price*$q; } return $sum; } function addtocart($pid,$q){ if($pid<1 or $q<1) return; if(is_array($_SESSION['cart'])){ if(product_exists($pid,$q)) return 0; $max=count($_SESSION['cart']); $_SESSION['cart'][$max]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][$max]['qty']=$q; return count($_SESSION['cart']); } else{ $_SESSION['cart']=array(); $_SESSION['cart'][0]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][0]['qty']=$q; return count($_SESSION['cart']); } } function product_exists($pid,$q){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); $flag=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid']){ $_SESSION['cart'][$i]['qty'] = $_SESSION['cart'][$i]['qty'] + $q; $flag=1; break; } } return $flag; } ?> * Hương thơm Sunlight 5.0L-Sản phẩm khuyến mãi *

NƯỚC RỬA CHÉN HƯƠNG GIANG

nước rủa chén giá rẻ

Canvas is not supported in your browser.

Hỗ trợ trực tuyến

Support

* Hương thơm chanh tẩy sạch : * 0844.442.244 *

* Hương thơm Sunlight dễ chịu : * 0838.876.802 *

Liên Kết Web Site

Trang chủ » * Hương thơm Sunlight 5.0L » 7 * Hương thơm Sunlight 5.0L-Sản phẩm khuyến mãi *

    * Hương thơm Sunlight 5.0L-Sản phẩm khuyến mãi *

  • Giá: 25.000 VNĐ
  • Ngày đăng:25-08-2020
  • Lượt xem: 90

Sản phẩm cùng loại

Nội dung đang cập nhật...